האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 26.5 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון הראשון של שנת 2013

בנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2013.
הרווח הנקי לרבעון זה הסתכם בכ-26.5 מיליון שקלים, עליה בשיעור של 3.1% לעומת רווח נקי של 25.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2012.
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב-24.0%.

העלייה ברווח ברבעון הראשון של שנת 2013 נובעת בין היתר מעלייה בפעילות העסקית של הבנק שהביאה לעליה בהכנסה מריבית נטו בסך 1.1 מיליון שקלים ולעליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של 0.7 מיליון שקלים. ההוצאות ירדו ב- 0.2 מיליון שקלים והושפעו מקיטון בהוצאות השכר הנובע מירידה בהוצאות משכורת ומענקים ומעליית הכנסות מרווחי היעודות לפיצויי פרישה ופנסיה.
מאידך, חל גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 0.5 מיליון שקלים שקיזזו חלקית את השינויים לעיל.
במהלך הרבעון הראשון חילק הבנק דיבידנד בסך 80 מיליון שקלים לבעלי המניות.