DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2013

רווח נקי של 1,044 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2013

משקף עלייה של 46.8% בהשוואה לרווח של 711 מיליון שקלים שנרשם במחצית הראשונה של 2012

 

  • הרווח הנקי ברבעון השני של 2013 הסתכם ב- 474 מיליון שקלים - עלייה של 69.3% בהשוואה לרווח נקי של 280 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה במחצית הראשונה של 2013 ב-8.4% (על בסיס שנתי), לעומת 6.0% במחצית הראשונה של 2012.

 

  • קיטון של 401 מיליון שקלים בהוצאות בגין הפסדי אשראי, ירידה של 71.9% בהשוואה למחצית הראשונה של 2012.

 

  • חלקו של האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים בתיק האשראי גדל בתקופה זו ב- 2.9%, בהשוואה ל-31 במרץ 2013.

 

  • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2013 הגיע ל-15.02%, מזה יחס הון ליבה של  9.03%.

 

  • תרומת המגזר העסקי והמסחרי לרווח הנקי הינה 698 מיליון שקלים, המהווים 66.8% מסך הרווח.