DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2013

רווח נקי של 555 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2013 -
עלייה של 15.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2013 - 1.6 מיליארד שקלים -

עלייה של 34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-8.5% (על בסיס שנתי), לעומת תשואה של 6.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

 

  • ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-113 מיליון שקלים (שיעור הפרשה של 0.06% בלבד, מסך תיק האשראי לציבור, נטו) ושיקפו ירידה של 737 מיליון שקלים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • חלקו של האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים בתיק האשראי גדל בתקופה זו ב-3.9% בהשוואה ל-31 בדצמבר 2012.

 

  • יחס הלימות ההון בסוף הרבעון השלישי של 2013 הגיע ל-14.85%, מזה יחס הון ליבה של 9.28.

 

  • היקף הנכסים בניהול הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-1,039 מיליארד שקלים – עלייה של 9.4% בהשוואה לנכסים מנוהלים בהיקף של 950 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • בהמשך להפרשה בסך של כ-340 מיליון שקלים, שביצע הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2012, כדי לכסות הוצאה שעלולה להיגרם לקבוצה כתוצאה מהחקירות שמנהלות הרשויות האמריקאיות בקשר עם פעילות הקבוצה בשנים 2010-2002 מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית, ולאור נתונים נוספים שהתקבלו בבנק בעקבות בדיקה פנימית שהוא עורך באמצעות גורמים חיצוניים, הגדיל הבנק את ההפרשה האמורה ב-190 מיליון שקלים, והעמידה על סך כולל של כ-530 מיליון שקלים. הפרשה זו כוללת גם הוצאות צפויות ליועצים ונותני שירות חיצוניים בקשר עם החקירה.