האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2013

רווח נקי של 555 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2013 -
עלייה של 15.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2013 - 1.6 מיליארד שקלים -

עלייה של 34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-8.5% (על בסיס שנתי), לעומת תשואה של 6.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

 

  • ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-113 מיליון שקלים (שיעור הפרשה של 0.06% בלבד, מסך תיק האשראי לציבור, נטו) ושיקפו ירידה של 737 מיליון שקלים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • חלקו של האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים בתיק האשראי גדל בתקופה זו ב-3.9% בהשוואה ל-31 בדצמבר 2012.

 

  • יחס הלימות ההון בסוף הרבעון השלישי של 2013 הגיע ל-14.85%, מזה יחס הון ליבה של 9.28.

 

  • היקף הנכסים בניהול הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב-1,039 מיליארד שקלים – עלייה של 9.4% בהשוואה לנכסים מנוהלים בהיקף של 950 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • בהמשך להפרשה בסך של כ-340 מיליון שקלים, שביצע הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2012, כדי לכסות הוצאה שעלולה להיגרם לקבוצה כתוצאה מהחקירות שמנהלות הרשויות האמריקאיות בקשר עם פעילות הקבוצה בשנים 2010-2002 מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית, ולאור נתונים נוספים שהתקבלו בבנק בעקבות בדיקה פנימית שהוא עורך באמצעות גורמים חיצוניים, הגדיל הבנק את ההפרשה האמורה ב-190 מיליון שקלים, והעמידה על סך כולל של כ-530 מיליון שקלים. הפרשה זו כוללת גם הוצאות צפויות ליועצים ונותני שירות חיצוניים בקשר עם החקירה.