האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.06.2014

רווח נקי של 290 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השני של 2014, לאחר הפרשה של 460 מיליון שקלים לטובת ההסדר עם הרשויות האמריקאיות

בנטרול ההפרשה האמורה הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 היה 765 מיליון שקלים (תשואה שנתית של 11.7%)

 

 • הרווח ברבעון השני של 2014 משקף תשואה שנתית של 4.3%.

 

 • הרווח הנקי בחציון הראשון של 2014 הסתכם ב- 915 מיליון שקלים. הרווח משקף תשואה של 6.9% (על בסיס שנתי).

 

 • בנטרול ההפרשה להסדר עם הרשויות האמריקאיות, התשואה להון בחציון הראשון של 2014 הייתה כ-10.8%.

 

 • התייעלות – בנטרול ההוצאות להסדר עם הרשויות האמריקאיות ירדו ההוצאות התפעוליות בחציון ב- 1.5% (מ- 4,198 ל- 4,137 מיליון ₪), תוך שמירה על ריסון בסעיף הוצאות השכר.

 

 • יחס היעילות בחציון הראשון של 2014, בנטרול ההוצאות להסדר עם הרשויות האמריקאיות, עמד על 65.8%.

 

 • גידול של כ- 1.5% בכלל יתרות האשראי של הקבוצה בהשוואה ליום 31/12/2013, בהתאם לאסטרטגיה של לאומי:
  • גידול של כ- 3.4% באשראי לעסקים קטנים בישראל.
  • גידול של כ-5.9% באשראי למגזר ה-  Middle Market בישראל.

 

 • במחצית הראשונה של 2014 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי של כ-67 מיליון שקלים לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי של 157 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 224 מיליון שקלים.

 

 • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2014 הגיע ל-14.25%, מזה יחס הון ליבה של  9.34%.

 

 • ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2014 ב- 27.3 מיליארד שקלים, לעומת 25.6 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 (עלייה של 6.7%), ול- 26.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2013 (עלייה של 3.3%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2014 ב- 279.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 275.4   מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 (עלייה של 1.6%), ול- 286.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2013 (ירידה של 2.1%).

 

 • האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-30 ביוני 2014 ב- 244.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-238.5 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 (עלייה של 2.5%), ול- 240.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2013 (עלייה של 1.5%).