DCSIMG

 חדש בלאומי טרייד 

 חדש בלאומי טרייד 

חדש בלאומי טרייד – הצבעה נוחה באינטרנט באסיפות החברות

בהמשך להחלטת הרשות לני"ע, נפתחה בלאומי טרייד האפשרות ללקוחות הבנק להשתתף ולהצביע באסיפות החברות באמצעות האינטרנט. לקוחות לאומי טרייד יוכלו מעתה לצפות ישירות מתיקם האישי באסיפות הצפויות בניירות שבאחזקתם, ובקלות להשתתף בהצבעה באסיפות.

 

כמו כן, יוצג בתיקם האישי קישור ידידותי לביצוע ההצבעה באסיפה. עם הלחיצה על הקישור, יקבל הלקוח מספר מזהה וקוד גישה שבאמצעותם יוכל לעבור בקלות אל אתר ההצבעות ולהצביע.

 

לנוחות הלקוחות, ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

 

הפיתוח החדש יאפשר למשקיעים להשתתף בקלות בהצבעות, גם ללא צורך בנוכחות פיזית, ובכך להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור החברה.