האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 פרופיל לאומי 

 פרופיל לאומי 

אודות לאומי

בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") הינו חברה ציבורית, רשומה אצל רשם החברות בישראל (מספר חברה 52-001807-8). הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק בנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והוא בעל רישיון בנק מבנק ישראל בהתאם לחוק האמור. לכן, הבנק כפוף, בנוסף לחוקים הרלוונטיים, גם לפיקוח של בנק ישראל.

כמו כן, מניות הבנק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה"), ובהקשר זה הבנק כפוף גם להוראות של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

הבנק הינו חברת האם של קבוצת לאומי, המהווה אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. למידע לגבי בעלי עניין בבנק וכן לפירוט בדבר חברי דירקטוריון וחברי הנהלת הבנק, לרבות מנהלי הסיכונים השונים, ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך וכן רשימת חברי הנהלת הבנק.