האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2015

רווח נקי של 1,700 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של שנת 2015

עלייה של 107% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

  • רווח נקי של 518 מיליון שקלים ברבעון השני של 2015, בהשוואה לרווח נקי של 229 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 126%.

 

  • הרווח משקף תשואה חצי-שנתית של 13.1%.

 

  • רווח כולל אחר (לאחר השפעת מס) הסתכם במחצית הראשונה של 2015 בסך 2,452 מיליון שקלים, לעומת 904 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. מעבר לגידול ברווח הנקי, הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מגידול בהתאמות חיוביות של התחייבות בגין הטבות לעובדים.

 

  • הרווח הכולל האחר ברבעון השני של  2015 הסתכם ב- 1,632 מיליון שקלים, לעומת 293 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול ברווח הנקי ומגידול בהתאמות חיוביות של התחייבות בגין הטבות לעובדים, אשר קוזז חלקית מקיטון התאמות בגין ניירות ערך זמינים למכירה.

 

  • שיפור ביחס הלימות ההון (במונחי באזל 3) – יחס הון רובד 1 עמד על 9.52% בסוף יוני 2015, וזאת בהשוואה ליחס הון רובד 1 של 9.09% ב- 31.12.14 ו- 9.11% בתום הרבעון המקביל אשתקד. השיפור בהלימות ההון נזקף בעיקרו לשיפור ברווח הכולל האחר, כאמור לעיל.

 

  • סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הראשונה של 2015 הסתכמו ב-93 מיליון שקלים, המהווים 0.07% מסך האשראי לציבור, נטו.