DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

לאומי ירכוש פוליסת ביטוח עבור ערבויות חוק מכר

16.2.2016

 

כחלק מההיערכות של לאומי לעמוד ביעדי ההון (באזל 3) שנקבעו, הודיע היום הבנק כי הוא מצוי בתהליך התקשרות עם מבטחי משנה בינלאומיים, בעלי דירוג בינלאומי גבוה, לצורך רכישת פוליסת ביטוח לתיק הקיים של ערבויות מכר, כלומר ערבויות שהבנק מנפיק לרוכשי דירות למגורים במטרה להבטיח את כספם במקרה של אי-מסירת הדירה על ידי הקבלן (וזאת מכח חוק המכר התשל"ג 1973).

 

פוליסת הביטוח תבטיח את הבנק למקרה בו יידרש הבנק לשלם בשל חילוט הערבויות, מכל סיבה שהיא.


המהלך נועד להפחית את ההון שהבנק יידרש להקצות לטובת סיכון האשראי הנובע מהנפקת אותם ערבויות מכר, תוך שימוש בפוליסה כ"מפחיתת סיכון אשראי". בכך יתאפשר לבנק להקטין את היקף נכסי הסיכון שלו ולשפר את יחס הלימות ההון.

 

המהלך צפוי להביא לשיפור בשיעור של 0.28% – 0.22% ביחס הלימות הון עצמי רובד 1 של הבנק.