האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.12.2015

רווח נקי של 2,835 מיליון שקלים לקבוצת לאומי בשנת 2015

הלימות ההון: 

 

 • יחס הון ליבה (רובד 1) עמד ב-31.12.15 על 9.58% לעומת 9.09% ב-31.12.14.

 

 • בחודש פברואר 2016 הודיע הבנק על מספר צעדים הכוללים, בין היתר, ביטוח ערבויות חוק מכר והנפקת מניות לעובדים חלף זכויות, אשר התממשותם צפויה לשפר את הלימות ההון בכ-0.6%.

 

 • בחודש ינואר 2016 הנפיק לאומי אג"ח COCO (הכשיר לשמש כהון רובד 2) בסכום של 926 מיליון שקלים, אשר משפר את יחס ההון הכולל.

 

בהתאם לתכנית האסטרטגית שהתווה הבנק:

 

 • יציאה מפעילות הבנקאות הפרטית באירופה - סגירת הפעילות בשוויץ ולוקסמבורג.

 

התייעלות:

 

 • לאומי השלים את מיזוג בנק ערבי ישראלי ביום 31/12/2015.

 

 • שינוי מבני בחטיבה הבנקאית, הכולל צמצומים במטה החטיבה ובמטות המרחבים.

 

 • בהתאם לתכנית ההתייעלות, מצבת העובדים של הקבוצה ירדה ב-420 עובדים.

 

 • ירידה של 240 מיליון שקלים בהוצאות השכר התפעוליות.

 

הבנק ממשיך להוביל את הבנקאות הדיגיטלית בישראל:

 

 • בינואר 2016 הוקמה החטיבה לבנקאות דיגיטלית. החטיבה אחראית על הובלת, האצת ויישום החדשנות הדיגיטלית המתקדמת, בדגש על הובלת אסטרטגיית הדיגיטל והטמעת מוצרים דיגיטליים חדשניים בכל הערוצים הדיגיטליים בחיבור עם קווי העסקים והיעדים העסקיים.

 

 • במהלך 2016 תחל פעילות הבנקאות הדיגיטלית, במטרה לאפשר ללקוחות לנהל את כלל הפעילות הבנקאית שלהם באמצעות המובייל. 

 

לאומי מציג שיפור בכל הפרמטרים ביחס לשנת 2014:

 

 • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2015 הסתכמה ב-10.3%, אל מול תשואה של 5.4% בשנת 2014.

 

 • יחס היעילות של הקבוצה עמד בסוף 2015 על 65.9%.

 

 • תיק האשראי של הקבוצה גדל ב-3.5% ועומד על 261.4 מיליארד שקלים.

 

 • האשראי למגזר ה-Middle Market בישראל, הכולל את סקטור ההיי-טק, הסתכם ב-33.7 מיליארד שקלים, גידול של כ-6.2%.

 

 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-24.9 מיליארד שקלים, גידול של כ-8.6%.

 

 • סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי ירדו ב-273 מיליון שקלים ביחס ל-2014 והסתכמו ב-199 מיליון שקלים, המהווים 0.08% מסך האשראי לציבור.

 

נתונים נוספים מהדוחות:

 

 • ההון העצמי הסתכם ב-31.12.2015 ב-28.8 מיליארד שקלים, לעומת 25.8 מיליארד שקלים ב-31.12.2014 (גידול של 11.5%).

 

 • הלימות ההון של הבנק (במונחי באזל 3) ליום 31.12.2015 הגיעה ל-13.74%, מזה יחס הון רובד 1 של 9.58%, וזאת לעומת יחס הון רובד 1 של 9.09% ב-31.12.14.

 

 • הנכסים הכספיים של הציבור בניהול הקבוצה, מאזניים וחוץ-מאזניים, הסתכמו ב-31.12.2015 בכ-1,214 מיליארד שקלים, לעומת כ-1,223 מיליארד שקלים ב-31.12.2014 (קיטון של 0.7%).

 

 • סך המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31.12.2015 ב-416.5 מיליארד שקלים, לעומת 397.0 מיליארד שקלים ב-31.12.2014 (גידול של 4.9%).

 

 • האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-31.12.2015 ב-261.4 מיליארד שקלים, לעומת 252.5 מיליארד שקלים ב-31.12.2014 (גידול של 3.5%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31.12.2015 ב-328.7 מיליארד שקלים, לעומת 303.4 מיליארד שקלים ב-31.12.2014 (גידול של 8.3%).