האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

בנק לאומי הודיע על תכנית פרישה מרצון במסגרת תכנית התייעלות

02.06.2016

 

הבנק מיישם את הוראת השעה של בנק ישראל בדבר הקלה בהלימות ההון ביישום תכנית התייעלות רב שנתית. תכנית ההתייעלות שעתידה להתבצע עד לסוף השנה צפויה לכלול כ- 700 עובדים. הושגו הסכמות עם ועד העובדים ליישום התכנית ולתשלום מענק מיוחד לעובדים.

 

דירקטוריון בנק לאומי אישר אתמול תכנית התייעלות שצפויה להביא לפרישה מרצון של כ- 700 עובדים עד לסוף השנה וכוללת פיצויים מוגדלים של עד 270%. הודות להקלה בהון שניתנה בהוראת ההתייעלות של בנק ישראל שפורסמה בחודש דצמבר 2015, תכנית הפרישה מרצון כוללת תנאים מיטביים ביחס לתכניות פרישה מרצון. הבנק יאפשר היענות במשך תקופה קצרה יחסית.

תכנית זו נעשית לאחר שבשנים 2012 - 2015 יושמה תכנית שבמסגרתה מצבת המשרות בקבוצה קטנה ב- 1,400 משרות.
העלות הצפויה של התכנית הינה כ- 400 מלש"ח.


לשם התנעת תכנית ההתייעלות והירתמות ציבור העובדים וארגון העובדים, הנהלת הבנק הגיעה להסכמה עם ארגון העובדים, לתשלום מענק הרתמות חד פעמי. המענק כאמור ישולם לעובדים שמאוגדים בהסכמים קיבוציים בלבד ולא לעובדים שמועסקים בחוזים אישיים ולא לנושאי משרה בבנק. העלות הכוללת הצפויה של המענק כאמור הינה כ- 150 מלש"ח.  


רקפת רוסק-עמינח: תכנית ההתייעלות הינה צעד נוסף והכרחי בהתאמת לאומי לבנקאות המחר. השינויים הדרמטיים בסביבת הפעילות מחייבים ארגונים מובילים בכלל ובנקים בפרט להפגין יעילות תפעולית וגמישות ניהולית. לאומי ממשיך ביישום אסטרטגיה זאת, בהמשך לתכניות ההתייעלות שבוצעו בשנים האחרונות.