DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי רבעון שלישי 2016: תשואה להון של 12.7% - רווח נקי של 919 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2016

16.11.2016

 

 • גידול משמעותי ביחס הלימות ההון רובד 1 שהגיע ל-10.86% בתשעת החודשים הראשונים של 2016, בהשוואה ליחס של 9.58% שדווח ב-31.12.15.

 

 • יחס ההון הכולל הגיע ל-15.04%, גידול בהשוואה ליחס של 13.74% שדווח ב-31.12.15.

 

 • הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-919 מיליון שקלים, עלייה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה על 12.7% ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-10.4% ברבעון המקביל אשתקד; וכ-10.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בהשוואה ל-11.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי בשנת 2016 בסך של 106 מיליון שקלים, המהווים כ-0.16% מסך האשראי לציבור, וזאת בהשוואה להוצאות בסך של 73 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, המהווים כ-0.11% מסך האשראי לציבור. ההכנסות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2016 הסתכמו ב-171 מיליון שקלים, בהשוואה להוצאות בסך 166 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • האשראי לציבור נטו בלאומי הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-264.4 מיליארד שקלים, לעומת 261.4 מיליארד שקלים בסוף 2015, גידול של 1.1%, ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 1.7.

 

יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 • בהתאם לתכנית ההתייעלות שאושרה בדירקטוריון הבנק ב-1 ביוני 2016, נכון למועד פרסום הדוחות, חתמו כ-695 עובדים על הסדרי פרישה והם צפויים לסיים את העסקתם עד ליום 30 בדצמבר 2016. במהלך חמש השנים הקרובות צפויים לפרוש לגמלאות, במסגרת פרישה טבעית, כ-640 עובדים נוספים.

 

 • ירידה של 166 מיליון שקלים (7.8%) בהוצאות התפעוליות ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וירידה של 218 מיליון שקלים (3.3%) בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אשר נובעת בעיקר מירידה בהוצאות השכר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומהחזר ביטוחי בגין ההסדר שנחתם עם הרשויות בארה"ב בנוגע ללקוחות האמריקאים.

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. במהלך הרבעון הושק Pepper ל-Friends & family.


גידול בפעילות העסקית:

 

עלייה באשראי במגזרי המיקוד:

 • האשראי לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) גדל ב-2.1 מיליארד שקלים (גידול של כ-1.2%) בהשוואה ל-31.12.15.
 • האשראי לעסקים בינוניים (Middle Market) גדל ב-0.5 מיליארד שקלים (גידול של 2.0%) בהשוואה ל-31.12.15.

 

 • עלייה של כ-7.6 מיליארד שקלים בפיקדונות לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) - גידול של כ-4.4% בהשוואה ל-31.12.15.

 

לאומי מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם ב-31.2 מיליארד שקלים, לעומת 28.6 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 9.3%) ו-28.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 8.6%).

 

 • סך מאזן הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-431.8 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-408.5 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 5.7%) ול-416.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 3.7%).

 

 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-264.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-260.0 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 1.7%) ול-261.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 1.1%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2016 ב-336.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-318.0 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 5.9%) ול-328.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 2.5%).

 

לדוחות הכספיים המלאים >>