האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי רבעון שלישי 2016: תשואה להון של 12.7% - רווח נקי של 919 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2016

16.11.2016

 

 • גידול משמעותי ביחס הלימות ההון רובד 1 שהגיע ל-10.86% בתשעת החודשים הראשונים של 2016, בהשוואה ליחס של 9.58% שדווח ב-31.12.15.

 

 • יחס ההון הכולל הגיע ל-15.04%, גידול בהשוואה ליחס של 13.74% שדווח ב-31.12.15.

 

 • הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-919 מיליון שקלים, עלייה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה על 12.7% ברבעון השלישי של 2016, בהשוואה ל-10.4% ברבעון המקביל אשתקד; וכ-10.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בהשוואה ל-11.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי בשנת 2016 בסך של 106 מיליון שקלים, המהווים כ-0.16% מסך האשראי לציבור, וזאת בהשוואה להוצאות בסך של 73 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, המהווים כ-0.11% מסך האשראי לציבור. ההכנסות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2016 הסתכמו ב-171 מיליון שקלים, בהשוואה להוצאות בסך 166 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • האשראי לציבור נטו בלאומי הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-264.4 מיליארד שקלים, לעומת 261.4 מיליארד שקלים בסוף 2015, גידול של 1.1%, ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 1.7.

 

יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 • בהתאם לתכנית ההתייעלות שאושרה בדירקטוריון הבנק ב-1 ביוני 2016, נכון למועד פרסום הדוחות, חתמו כ-695 עובדים על הסדרי פרישה והם צפויים לסיים את העסקתם עד ליום 30 בדצמבר 2016. במהלך חמש השנים הקרובות צפויים לפרוש לגמלאות, במסגרת פרישה טבעית, כ-640 עובדים נוספים.

 

 • ירידה של 166 מיליון שקלים (7.8%) בהוצאות התפעוליות ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וירידה של 218 מיליון שקלים (3.3%) בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אשר נובעת בעיקר מירידה בהוצאות השכר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומהחזר ביטוחי בגין ההסדר שנחתם עם הרשויות בארה"ב בנוגע ללקוחות האמריקאים.

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. במהלך הרבעון הושק Pepper ל-Friends & family.


גידול בפעילות העסקית:

 

עלייה באשראי במגזרי המיקוד:

 • האשראי לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) גדל ב-2.1 מיליארד שקלים (גידול של כ-1.2%) בהשוואה ל-31.12.15.
 • האשראי לעסקים בינוניים (Middle Market) גדל ב-0.5 מיליארד שקלים (גידול של 2.0%) בהשוואה ל-31.12.15.

 

 • עלייה של כ-7.6 מיליארד שקלים בפיקדונות לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) - גידול של כ-4.4% בהשוואה ל-31.12.15.

 

לאומי מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם ב-31.2 מיליארד שקלים, לעומת 28.6 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 9.3%) ו-28.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 8.6%).

 

 • סך מאזן הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-431.8 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-408.5 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 5.7%) ול-416.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 3.7%).

 

 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 ב-264.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-260.0 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 1.7%) ול-261.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 1.1%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2016 ב-336.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-318.0 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2015 (גידול של 5.9%) ול-328.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 2.5%).

 

לדוחות הכספיים המלאים >>