האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון השלישי 2017: תשואה להון של 10.3% ברבעון השלישי של 2017 .

תשואה להון של 9.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2017

הבנק מגדיל את שיעור הדיבידנד מ-20% לשיעור של 40%

 

21.11.2017

 

 • תשואה גבוהה על ההון - בהמשך לרבעונים הקודמים, גם ברבעון זה הציג הבנק שיפור משמעותי בתשואה להון מפעילות הליבה בעקבות המשך שיפור בתוצאות הליבה - עליה בהכנסות לצד ירידה משמעותית בהוצאות.

 

 • הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה משקף תשואה להון של 9.7%, וברבעון השלישי תשואה של 10.3%.

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ-2,318 מיליון שקלים, וברבעון השלישי לסך של כ-820 מיליון שקלים. בתקופה המקבילה אשתקד, כלל הרווח מספר סעיפים חד פעמיים מהותיים - הכנסה ממכירת ויזה אירופה, הכנסה מהסדר ביטוחי בגין הלקוחות האמריקאים, הוצאות שכר חד פעמיות והכנסות מס חד פעמיות. בנטרול סעיפים אלה, עמדה התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים אשתקד על שיעור של 8.6% וברבעון המקביל אשתקד על שיעור של 9.4%.

 

 • הגדלת שיעור הדיבידנד - דירקטוריון הבנק אישר שינוי במדיניות חלוקת הדיבידנד משיעור של 20% מהרווח לשיעור של עד 40% מהרווח. בגין הרבעון השלישי של 2017, יחלק הבנק דיבידנד בשיעור של 40% בסך של 328 מיליון שקלים, המשקף תשואת דיבידנד שנתית בשיעור של 4.6%. מתחילת 2017 הסתכם הדיבידנד לכ-628 מיליון שקלים.

 

 • יחס ההון העצמי רובד 1 הסתכם ב-30 לספטמבר 2017 ב-11.35%.

 

 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמה ההוצאה להפסדי אשראי בשיעור של 0.07% בלבד. ברבעון השלישי שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על אפס.

 

 • המשך מגמת קיטון בהוצאות - הוצאות השכר ירדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 7.5% בהשוואה לאשתקד ובשיעור של 6.6% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. סך ההוצאות התפעוליות בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של 2017, בניכוי סעיפים חד פעמיים (בעיקר מענק התייעלות ופיצוי ביטוחי בתקופה המקבילה אשתקד) ירדו בשיעור של כ-5% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

 

 • ההכנסות מריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו בשיעור של כ-5.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מריבית נטו ברבעון השלישי של השנה ירדו בכ-2.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מקור הירידה במדד השלילי לרבעון השלישי בשיעור של 0.5%, בעוד שהמדד לרבעון המקביל אשתקד היה חיובי בשיעור של 0.4%.

 

 

יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל וממשיך להרחיב את הפעילות
  ב-Pepper וב-Pepper Pay ללקוחות כל הבנקים.

 

 • הבנק ממשיך בתכנית ההתייעלות - במהלך הרבעון הרביעי של 2017 צפויה ירידה משמעותית נוספת במצבת העובדים, וזאת בהמשך לירידה המשמעותית במצבת העובדים בחמש השנים האחרונות.

 

 • הבנק ממשיך בצמיחה באשראי באופן סלקטיבי, תוך הקפדה על ניהול סיכונים מאוזן. תיק האשראי
  ל-30 בספטמבר 2017 גבוה בכ-4.4 מיליארד שקלים מהאשראי ב-31 בדצמבר 2016. בנטרול השפעת הייסוף, הגידול באשראי הסתכם לסך של כ-6.7 מיליארד שקלים.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב-32.8 מיליארד שקלים, בהשוואה
  ל-31.3 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2016, גידול של 4.6%.

 

 • יחס המינוף ליום 30 בספטמבר 2017 עמד על 7.03% לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 • יחס הנזילות ליום 30 בספטמבר 2017 עמד על שיעור של 122% בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 • האשראי לציבור נטו ליום 30 בספטמבר 2017 עלה ל-266.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-262.0 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2016.

 

 • פיקדונות הציבור ב-30 בספטמבר 2017 עלו ל-350.2 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-346.9 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2016.


 

לדוחות הכספיים המלאים >>