האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ממשל תאגידי 

 ממשל תאגידי 


בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות) בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות)

 

למידע על נושא משרה בכירה בבנק, בהתאם להגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ראו דוחות מיידיים של הבנק על מצבת נושאי משרה בכירה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א)

ההגדרה הנ"ל כוללת, בין היתר, "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999.
תשומת הלב מופנית לכך שהגדרת "נושא משרה" בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 רחבה יותר: "כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין".