DCSIMG

 ממשל תאגידי 

 ממשל תאגידי 


בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות) בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות)

 

למידע על נושא משרה בכירה בבנק, בהתאם להגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ראו דוחות מיידיים של הבנק על מצבת נושאי משרה בכירה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א)

ההגדרה הנ"ל כוללת, בין היתר, "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999.
תשומת הלב מופנית לכך שהגדרת "נושא משרה" בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 רחבה יותר: "כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין".