האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

הבהרות

כללי:הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בעלון זה הינה עד ליום  31.7.2021. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת < ההטבות ללקוח המפורטות בעלון תהינה בתוקף שנה ממועד דיווח ההטבות לראשונה< על מנת לממש את הזכאות להטבות שבעלון זה, על המבקש להזדהות כרופא שיניים בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה. האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מרופאי השיניים מוטלת על ההסתדרות לרפואת שיניים. ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק < כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי < אובליגו ובטחונות כפי סמכויות


אשראי: אישור ההלוואה, סכומה, התנאים והביטחונות, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולכושר ההחזר של הלווה < אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש. לקוח שלא יעביר משכורת יקים הרשאה לחיוב חשבונו בבנק אחר < על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להזדהות כעובד החברה ולהציג תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו- 3 דפי חשבון בנק.<בהלוואות בהן מתבצעת העברת כספים ישירות מהשכר לחשבון ההלוואה ,יציג הלווה גם מכתב הפנייה חתום ע"י המעסיק וכן הוראה למעסיק להעברת כספים לחשבון ההלוואה חתום ע"י הלווה והמעסיק< ריבית הפריים כמפורט באתר לאומי. < פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. לא תועמדנה הלוואות המיועדות לרכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ"ל.
פרסום זה אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בבנק.


אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק. כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי  או באתר הבנק