DCSIMG

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

הבהרות

כללי

  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
  • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי
  • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי 
  • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי 
  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות

* הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2018

 

אשראים 

  • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל