DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

משיכות

האם בעת הפרישה, חייבים למשוך את מלוא הסכום שהצטבר בקופה  ?

 • לא, לא חייבים למשוך את מלוא הסכום בעת הפרישה.

 

האם בעת הפרישה ניתן למשוך בחלקים ?

 • את מרכיב הפיצויים ניתן למשוך באופן חד פעמי כסכום אחד במועד על פי שיקול דעתך.
 • את מרכיב התגמולים ניתן למשוך בחלקים מעת לעת על פי שיקול דעתך.
  אנו ממליצים להיוועץ באנשי מקצוע טרם ביצוע המשיכה.

כיצד ניתן למשוך את הכספים בחשבון הקופה?

 • למלא טופס הוראת משיכה. טופס הוראת משיכה.
 • להחתים מו"ח או עו"ד לצורך זיהוי על גבי הטופס.
 • לצרף צילום ת.ז.
 • לצרף אישורי מס, באם קיימים
 • לשלוח בדואר סניפים לקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי (טפסי מקור בלבד).
 • בנוסף ניתן להגיע פיזית למשרדי החברה ולחתום בפני עובדי החברה או למסור את הטופס.
   

מרגע קבלת טפסים תקינים ועל פי הוראת ותקנות האוצר, טיפול בהוראת משיכה יבוצע עד 4 ימי עסקים.

 

האם ניתן לבצע משיכה לזכות חשבון עו"ש בבנק אחר ולא רק לחשבון המתנהל בבנק לאומי?

 • כן, ניתן לבצע משיכה לזכות חשבון עו"ש בכל בנק בארץ.
  במקרה של משיכה בבנק אחר מבנק לאומי,  יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה.