האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון שני לשנת 2018: תשואה להון של 9.9% בחציון הראשון של 2018, תשואה להון של 11.1% ברבעון השני של 2018

הבנק יחלק דיבידנד בסך 361 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני; מתחילת 2018 הסתכמו הדיבידנד והרכישה העצמית של המניות לסך הקרוב למיליארד שקלים

14.08.2018

 

 • הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם ב-1,633 מיליון שקלים, בהשוואה
  ל-1,498 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 9%. הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם ב-903 מיליון שקלים, בהשוואה ל-876 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד - עלייה של 3.1%.
   
 • התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2018 עמדה על שיעור של 9.9%, בהשוואה לתשואה של 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון השני של 2018 עמדה על שיעור של כ-11.1%, בהשוואה לתשואה של 11.3% ברבעון השני אשתקד.
   
 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2018 עמדו על שיעור של 0.09% מתיק האשראי, בהשוואה לשיעור של 0.11% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה שיעור ההוצאה להפסדי אשראי היה נמוך מאפס (הכנסה).
   
 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 61.9% במחצית הראשונה של 2018 בהשוואה ליחס של 62.2% במחצית המקבילה אשתקד, ויחס של 63.1% לשנת 2017.
   
 • יחס הון עצמי רובד 1 במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-11.17%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.34%.
   
 • הבנק יחלק דיבידנד בסך 361 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני. בגין רווחי המחצית הראשונה של 2018 הסתכם הדיבידנד לכ-653 מיליון שקלים.
   
 • רכישה עצמית של מניות - בסוף מאי 2018 החל הבנק ביישום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון שקלים. עד למועד אישור הדוחות הכספיים רכש הבנק מניות בהיקף של 303 מיליון שקלים.
   
 • הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה של 2018 עלו בכ-382 מיליון שקלים, עלייה של 9.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו ברבעון השני של השנה גדלו בשיעור של 11.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
   
 • ההוצאות התפעוליות גדלו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-81 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מקורו במענק הירתמות לעובדים שנרשם ברבעון השני של השנה, על רקע שינויים מבניים בבנק.


 

אירועים נוספים:
 

 • מכירת לאומי קארד - במהלך חודש יולי 2018 התקשר הבנק עם קרן ההשקעות האמריקאית Warburg Pincus בעסקה למכירת מלוא אחזקותיו במניות לאומי קארד (אחזקה של 80%). התמורה בגין מלוא מניות לאומי קארד נקבעה לסך של 2.5 מיליארד שקלים , כאשר חלקו של הבנק הינו 2 מיליארד שקלים. בנוסף, בהתקיים תנאים מסוימים ,יהיה זכאי הבנק לתמורה עתידית נוספת בסך של עד 273 מיליון שקלים. בכפוף להשלמת העסקה, צפוי הבנק לרשום רווח, לאחר מס, של כ-234 מיליון שקלים.
   
 • הכנסת שותף אסטרטגי ל-Bank Leumi USA - בחודש מאי 2018 הושלמה מכירת 15% ממניות חברת הבת בארה"ב ל-ENDICOTT ו-MSD לפי שווי של כ-1 מיליארד דולר. הרווח מהעסקה נזקף ישירות להון הבנק.
   
 • מימוש מניות אבגול - בחודש יולי 2018 הושלמה מכירת האחזקות ב'אבגול תעשיות' באמצעות לאומי פרטנרס, חברת בת בבעלות מלאה של הבנק. הבנק צפוי לרשום רווח מהמכירה, לפני מס, בסך של כ-124 מיליון שקלים.

 

המשך יישום אסטרטגיית הבנק:
 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל, עם גידול בהיקפי הפעילות של PEPPER, לצד המשך פיתוח מוצרים דיגיטליים חדשניים ופורצי-דרך, דוגמת 'משכנתא דיגיטלית' וכלים נוספים המאפשרים התנהלות פיננסית חכמה.
   
 • הקמת חטיבת תפעול - הבנק ממשיך לקדם הקמת חטיבת תפעול חדשה, אשר תחל בפעילותה במהלך 2019. הקמת חטיבת תפעול ייעודית נועדה לרכז את כלל הפעילויות התפעוליות תחת קורת גג אחת, על מנת להביא לשיפור האפקטיביות, פישוט תהליכים, הפחתת סיכונים והתייעלות.
   
 • גידול באשראי - הבנק ממשיך במדיניותו לצמיחה סלקטיבית באשראי, תוך ניהול סיכונים מוקפד ושמירה על איכות תיק האשראי.

 


התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 ביוני 2018 הסתכם ב-34.7 מיליארד שקלים, בהשוואה
  ל-32.5 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2017.
   
 • יחס המינוף ליום 30 ביוני 2018 עמד על 7%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 30 ביוני 2018 עמד על שיעור של 124%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • האשראי לציבור נטו ליום 30 ביוני 2018 הסתכם ב-272.1 מיליארד שקלים, בהשוואה
  ל-264.5 מיליארד שקלים ליום 30 ביוני 2017.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2018 ב-361.2 מיליארד שקלים, בהשוואה
  ל-342.8 מיליארד שקלים ליום 30 ביוני 2017.


 

לדוחות הכספיים המלאים