DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2019

מאי 2019

 

 

אפריל 2019

 

 

 

מרץ 2019

 

 

תאריך הודעה
18.03.2019 עדכון בדבר פדיון מוקדם של פיקדונות/שטרי הון נדחים
14.03.2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרה לאומי התח' נד 403
12.03.2019 תוצ' הנפקת סדרה 403 ע"פ דוח הצעת מדף מיום 12.3.19
12.03.2019 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הרחבת כתבי התחייבות נדחים סד' 403
12.03.2019 דרוג מעלות AA להנפקת כ.התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים (הרחבת סדרה 403) בהיקף כולל של עד 900מ'ש ע.נ-המשך
10.03.2019 מצגת למשקיעים
10.03.2019 מתן דרוג AA להרחבת כ.התח' עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה 403 בהיקף של עד 250מ'ש ע.נ
10.03.2019 בוחנת אפשרות להנפקת כתבי התחייבות נדחים סדרה 403 בדרך של הרחבה
07.03.2019 מצגת- דוחות כספיים לשנת 2018
07.03.2019 עדכון מדיניות דיבידנד,יחולק 50% מהרווח הנקי, אישור דיבידנד ל-Q4/18
07.03.2019 דיבידנד בסך 18.39513 אג' למניה,קובע 26.3.19,תשלום 3.4.19
07.03.2019 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הבשלת יחידות "PSU 2017" ו- "PSU 2016" למניות לאומי
07.03.2019 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-עקב קיטון בני"ע המירים עקב המרתם למניות או פדיונם
07.03.2019 שינוי ארגוני ומינויים
05.03.2019 התקבל אישור הפיקוח על הבנקים על פדיון מוקדם של פיקדונות/שטרי הון נדחים (לא סחירים)
03.03.2019 דוחות כספיים של לאומי קארד ליום 31.12.18

 

 

פברואר 2019

 

 

 

ינואר 2019

 

 

 

ארכיון דיווחים 2018  >>

ארכיון דיווחים 2017  >>

 


 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.