האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2020

 

אפריל 2020

 

 

 

מרץ 2020

 

תאריך הודעה
31.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
30.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
29.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
26.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.03.2020 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
24.03.2020 דוח מיידי על רואה חשבון שחדל לכהן בתפקידו
24.03.2020 דוח מיידי על מינוי רואה חשבון
24.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
23.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
22.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
18.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
17.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.3.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.3.2020 דיווח מיידי בעניין השלכות מגפת הקורונה
15.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
12.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
12.03.2020 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
11.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
09.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
08.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
05.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
04.03.2020 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
04.03.2020 דיווח מיידי בעניין תכנית רכישה עצמית
03.03.2020 דיווח מיידי בעניין תכנית רכישה עצמית
03.03.2020 דיווח מיידי בנושא הנפקה אפשרית - טיוטת שטר נאמנות ותמצית תניות ההנפקה
01.03.2020 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
01.03.2020 דיווח מיידי בנושא הנפקה אפשרית - טיוטת שטר נאמנות

 

פברואר 2020

 

 

ינואר 2020

 

תאריך הודעה
29.01.2020 תמצית תנאי נייר של כ.התחייבות נדחים שייסחרו ברצף מוסדיים בהיקף של כ- 750מ'$
29.01.2020 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
29.01.2020 שטר נאמנות לכתבי התחייבות – רצף מוסדי
29.01.2020 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
23.01.2020 דיווח מיידי אודות דירוג תעודות התחייבות
23.01.2020 דיווח מיידי אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית
23.01.2020 דיווח מיידי אודות השלמת תהליך תמחור הנפקה של כתבי התחייבות נדחים
14.01.2020 דיווח מיידי בנושא שיעור ריבית היוון של התחייבויות פנסיוניות
13.01.2020 דיווח מיידי שפורסם אודות דירוג תעודות התחייבות ע"י חברת S&P
13.01.2020 דיווח מיידי שפורסם אודות דירוג תעודות התחייבות ע"י חברת FITCH
13.01.2020 דיווח מיידי אודות הנפקה אפשרית של כתבי התחייבות נדחים למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל
07.01.2020 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
06.01.2020 דוח מיידי על מצבת הון

 

 

ארכיון דיווחים 2019  >>

ארכיון דיווחים 2018  >>

ארכיון דיווחים 2017  >>

 


 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.