האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

לאומי מציג רווח נקי של 2,015 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2019; התשואה להון עמדה על 11.4%

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי של הרבעון השני של 2019, בסך של כ-369 מיליון שקלים;
הדיבידנד המצטבר למחצית הראשונה של 2019, לרבות רכישה עצמית של מניות, הסתכם בכ-950 מיליון שקלים;
הבנק השיק תוכנית נוספת של פרישה מרצון.

 • הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם ב-2,015 מיליון שקלים, בהשוואה ל-1,633 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 23.4%.
   
 • התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2019 עמדה על שיעור של 11.4%, בהשוואה לתשואה של 9.9% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, התשואה להון במחצית הראשונה של 2019 עמדה על 10.2%, בהשוואה ל-9.4% במחצית הראשונה אשתקד.
   
 • הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-923 מיליון שקלים, בהשוואה ל-903 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד, ולסך של 843 מיליון שקלים בנטרול השפעת לאומי קארד אשתקד. 
   
 • התשואה להון ברבעון השני של 2019 עמדה על 10.6%, בהשוואה ל–10.4% ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת לאומי קארד.  
   
 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות – יחס של 53.1% במחצית הראשונה של 2019, בהשוואה ליחס של 61.7% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד, עמד יחס היעילות במחצית הראשונה של 2019 על 55.5%, בהשוואה ליחס של 62.0% בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי בימים אלה השיק הבנק תוכנית פרישה מרצון של כ-250 עובדים עד לסוף שנה זו.
   
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הראשונה של 2019 עמדו על שיעור של כ-0.19% מתיק האשראי, בהשוואה לשיעור של 0.05% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול לאומי קארד). הגידול בהוצאה נובע מגידול באשראי, ירידה בגביות ושינויי סיווג.
   
 • יחס הון עצמי רובד 1 במחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב-11.65%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.08%.
   
 • הבנק יחלק דיבידנד בשיעור 40% מהרווח הנקי של הרבעון השני של 2019, בסך 369 מיליון שקלים. הדיבידנד המצטבר למחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-806 מיליון שקלים.
   
 • רכישה עצמית של מניות - בסוף מאי 2019 החל הבנק ביישום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון שקלים. עד למועד אישור הדוחות הכספיים, רכש הבנק מניות בהיקף של 301 מיליון שקלים.
   
 • הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה של 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו בכ-310 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.2%.
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של שנת 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו בכ-101 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.7%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה למענק לעובדים על רקע התשואה הגבוהה והסכם השכר הקיבוצי.
   

 

התפתחות סעיפי המאזן:
 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 30 ביוני 2019 הסתכם ב-35.8 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-34.7 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2018.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2019 ב-277.1 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-264.2 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2018 (ללא לאומי קארד). עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2019 ב-373.2 מיליארד שקלים, בהשוואהל-361.2 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2018 (ללא לאומי קארד).
   
 • יחס המינוף ליום 30 ביוני 2019 עמד על 7.14%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 30 ביוני 2019 עמד על שיעור של 125%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   

 

לדוחות הכספיים המלאים