האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון שלישי לשנת 2019: רווח נקי של 2,780 מיליון ₪ בתשעת החודשים הראשונים של 2019 התשואה להון עמדה על 10.4%

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי בסך 306 מיליון ₪;
הדיבידנד המצטבר לתשעת החודשים הראשונים של 2019, לרבות רכישה עצמית של מניות, הסתכם בכ-1.6 מיליארד ₪

26.11.2019

 

>   הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ב-2,780 מיליון ₪, בהשוואה ל-2,569 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 8.2%.

>   הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-765 מיליון ₪, בהשוואה ל-936 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד - ירידה של 18.3%, ול-894 מיליון ₪ בנטרול השפעת לאומי קארד - ירידה של 14.4%. הירידה ברווחיות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מקורה בעיקר במדד השלילי ברבעון בשיעור של 0.7%, בהשוואה למדד חיובי בשיעור של 0.2% ברבעון המקביל אשתקד.

>    התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הינה 10.4%, בהשוואה לתשואה של 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד – תשואה של 9.6%, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

>   התשואה להון ברבעון השלישי של שנת 2019 הינה 8.7%, בהשוואה ל-11.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, התשואה להון ברבעון השלישי של שנת 2018 הינה 10.6%.

>   המשך מגמת השיפור ביחס היעילות – יחס של 55.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2019, בהשוואה ל- 59.5% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד – יחס של 56.9% בהשוואה ל-59.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הבנק מיישם בימים אלה תכנית פרישה מרצון של כ-400 עובדים, אשר צפויה להסתיים עד לסוף שנה זו.

>    צמיחה בתיק האשראי – תיק האשראי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם לסך של 279.7 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 4.5% בהשוואה לספטמבר אשתקד.

      התיק המסחרי גדל בשיעור של 8.6%, תיק המשכנתאות גדל בשיעור של 4.8% והתיק העסקי גדל בשיעור של 10.9%.

>    ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמדו על שיעור של כ-0.21% מתיק האשראי, בהשוואה לשיעור של 0.12% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול לאומי קארד). הגידול בהוצאה נובע מגידול באשראי, ירידה בגביות ושינויי סיווג.

>    יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב-11.73%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.55%.

>    דיבידנד ורכישות עצמיות - הבנק יחלק דיבידנד בשיעור 40% מהרווח הנקי של הרבעון השלישי של 2019, בסך 306 מיליון ₪. הדיבידנד המצטבר לתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-1.1 מיליארד ₪. בנוסף, ביצע הבנק רכישה עצמית של מניות ברבעון השלישי בהיקף של 353 מיליון ₪. מתחילת השנה רכש הבנק מניות בהיקף של 700 מיליון ₪. 

>    הכנסות הריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו ב-287 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4.5%.

>    ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו ב-173 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 3.1%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה למענקים, לרבות מענק חתימה בגין ההסכם הקיבוצי, ובהוצאה חד פעמית בגין החלפת סדרות של איגרות חוב.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

>   ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב-35.1 מיליארד ₪, בהשוואה ל-34.8 מיליארד ₪ ב-30 בספטמבר 2018.

>   האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2019 ב-279.7 מיליארד ₪, בהשוואה
ל-267.7 מיליארד ₪ ב-30 בספטמבר 2018 (ללא לאומי קארד). עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

>   פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2019 ב-358.9 מיליארד ₪, בדומה לאשתקד.

>   יחס המינוף ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על 7.41%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

>   יחס הנזילות ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על שיעור של 121%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

לדוחות הכספיים המלאים