האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

על רקע התמשכות משבר הקורונה: לאומי מציג רווח נקי של 694 מיליון ₪ ברבעון השני של 2020

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי במחצית הראשונה של 2020 - שעומד על 1.19% - נובע ברובו המכריע מגידול בהפרשה קבוצתית, וזאת על רקע חוסר הוודאות לגבי ההשלכות העתידיות של המשבר.

יחס הלימות ההון רובד 1 הסתכם ב-11.49% - היחס הגבוה ביותר במערכת הבנקאית.

64% מהלקוחות חזרו לשלם משכנתאות שהוקפאו במהלך המשבר.

27.08.2020

 

 • הרווח הנקי ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-694 מיליון ₪, בהשוואה לרווח של 923 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2020 הסתכם ב-462 מיליון ₪, בהשוואה ל-2,015 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

  עיקר הירידה ברווח הנקי במחצית מקורה בגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי, שנובע ברובו המכריע מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ומירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית.
   
 • התשואה להון ברבעון השני של 2020 עמדה על 7.7%, בהשוואה ל-10.6% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במחצית הראשונה של 2020 עמדה על 2.6%, בהשוואה ל-11.4% בתקופה המקבילה אשתקד (10.2% אשתקד בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד).
   
 • ההוצאה להפסדי אשראי במחצית הראשונה של 2020 הסתכמה ב-1.7 מיליארד ₪, כאשר כ-84% מהסכום האמור הינו גידול בהפרשה הקבוצתית.  שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 1.19%, בהשוואה לשיעור של 0.19% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי בשיעור ההוצאה להפסדי אשראי נובע מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו-כלכלית על רקע המשך השפעות נגיף הקורונה, המעמיק את ההשפעה של המשבר הכלכלי ואת אי הוודאות לגבי השלכותיו על הכלכלה הישראלית והעולמית. עיקר הגידול הינו, כאמור, בהפרשה הקבוצתית, וזאת כדי לתת מענה לגידול האפשרי בהפרשה הפרטנית ברבעונים הבאים ולהתפתחות שלילית אפשרית בימי הפיגור, על רקע אי הוודאות הקיימת בנוגע למשכו של המשבר והשפעותיו העתידיות.
   
 • הכנסות מימון שאינן מריבית במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ב-30 מיליון ₪, בהשוואה ל-998 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (684 מיליון ₪ אשתקד בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד). ברבעון השני של 2020 הסתכמו הכנסות מימון שאינן מריבית ב-690 מיליון ₪, שקיזזו את ההפסדים שנרשמו בסעיף זה ברבעון הראשון של השנה.
   
 • הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה של 2020 ירדו ב-296 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 6.5%, שעיקרו נובע מהמדד השלילי בתקופה המדווחת ביחס למדד חיובי בתקופה המקבילה אשתקד, ומירידת ריבית הפד וריבית בנק ישראל.
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של 2020 ירדו ב-424 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 10.9%. עיקר הירידה מקורה בקיטון של 18.4% בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות.
   
 • יחסי הון עצמי הגבוהים במערכת – יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2020 הסתכם ב-11.49%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.71%.
   
 • צמיחה בתיק האשראי – הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות.
  התיק המסחרי גדל בשנה האחרונה בשיעור של 7.4%, התיק העסקי גדל בשיעור של 6.4% (כולל נדל"ן), ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 5%.
   
 • צמיחה בפיקדונות הציבור – פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 11.5% בהשוואה ליוני אשתקד. הגידול נובע, בין היתר, מהסטת כספים משוקי ההון לפיקדונות, ומגידול בפיקדונות של לקוחות מוסדיים.


  לאומי למען לקוחותיו במהלך משבר הקורונה:
 • קרן קורונה לעסקים – מפרוץ המשבר ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח הכספי, לאומי אישר אשראי לעסקים בהיקף של כ-4.8 מיליארד ₪ במסגרת קרן ההלוואות בערבות מדינה.
   
 • הקפאת משכנתאות -  מפרוץ המשבר ועד ליום 30 ביוני 2020, לאומי הקפיא תשלומים שוטפים של החזרי משכנתאות בסך של 367 מיליון ₪. ההיקף הכולל של משכנתאות שהוקפאו בלאומי בתקופה זו עומד על כ-21 מיליארד ₪.

  64% מהלקוחות חזרו לשלם את המשכנתא כרגיל. נכון לסמוך למועד פרסום הדוחות, 10% בלבד מסך המשכנתאות עדיין בסטטוס של הקפאת תשלומים.
   
 • יותר פעילויות בדיגיטל – במחצית הראשונה של 2020 חלה ירידה משמעותית של 45% במופע הקהל בסניפי החטיבה הבנקאית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת לצד גידול משמעותי בשיעור הלקוחות שביצעו פעולות בערוצי הדיגיטל בתקופה זו.


  התפתחות סעיפי המאזן:
   
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 30 ביוני 2020 הסתכם ב-36.1 מיליארד ₪, בהשוואה ל-35.8 מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2019.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2020 ב-284.4 מיליארד ₪, בהשוואה ל-277.6  מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2019, גידול של 2.4%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2020 ב-417 מיליארד ₪, בהשוואה ל-374 מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2019, גידול של 11.5%.
   
 • יחס המינוף ליום 30 ביוני 2020 עמד על 6.71%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 30 ביוני 2020 עמד על שיעור של 133%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 

לדוחות הכספיים המלאים