האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

לאומי מדווח על רווח נקי של 1,340 מיליוני ₪ ותשואה להון של 15% ברבעון הראשון של 2021

גידול מהותי בהכנסות לצד עלייה מתונה בהוצאות – יחס היעילות ברבעון הראשון עמד על 49.4% לעומת 74.7% בתקופה המקבילה אשתקד;
תיק האשראי צמח ברבעון הראשון של השנה בשיעור של 4.1%;
ההוצאה להפסדי אשראי משקפת הכנסה בשיעור של 0.28%, לעומת הוצאה בשיעור של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד;

27.05.2021
 
 • הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-1,340 מיליוני ₪, בהשוואה להפסד של 232 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
   
 • התשואה להון ברבעון הראשון של 2021 עמדה על שיעור של כ-15%, בהשוואה לשיעור שלילי של 2.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול מהותי בהכנסות לצד גידול מתון בהוצאות, ומהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד.
   
 • צמיחה בתיק האשראי – הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. במהלך הרבעון הראשון של 2021 תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 4.1%. התיק העסקי גדל בשיעור של 9.6% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 4.8%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 2.2%.
   
 • הוצאות (הכנסות) להפסדי אשראי - ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ההכנסות מהפסדי אשראי לסך של 212 מיליוני ₪, וזאת בהשוואה להוצאה של 860 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההכנסה להפסדי אשראי ברבעון הראשון עמד על 0.28% מתיק האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסה ברבעון מקורה  בגביות. התנועה בהפרשה הקבוצתית בתקופה המדווחת הובילה להכנסה מהפסדי אשראי בשיעור של 0.06% על רקע השיפור באינדיקטורים הכלכליים העומדים בבסיס ההפרשה, בעיקר על רקע תהליך ההתחסנות המהיר ופתיחת המשק.
   
 • הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ב-2,348 מיליוני ₪, בהשוואה ל-2,169 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8.3%. הגידול בהכנסות הריבית הינו על אף הירידה המהותית בריבית הפד ובריבית בנק ישראל, וזאת על רקע הגידול בתיק האשראי של הבנק ועל רקע פערי המדד בין שתי התקופות.
   
 • הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו להכנסה בסך של 441 מיליוני ₪, בהשוואה להוצאה בסך של כ-660 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה מקורה בהפסדים שנרשמו בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד, וזאת על רקע הירידות בשוקי ההון עם פרוץ מגפת הקורונה ומהשפעת נגזרים והפרשי שער.
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של 2021 עלו ב-36 מיליוני ₪, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2%. עיקר העלייה מקורה בעלייה בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות. עלייה זו קוזזה בירידה בהוצאות התפעוליות האחרות, לרבות הוצאות אחזקה ופחת.
   
 • יחס היעילות ברבעון הראשון של 2021 עמד על 49.4%, בהשוואה ל-74.7% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור המהותי ביחס היעילות נובע מגידול מהותי בהכנסות, לצד גידול מתון בהוצאות.
   
 • יחסי הון עצמי גבוהים מהדרישה הרגולטורית – יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 במרץ 2021 הסתכם ב-11.73%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.73%.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 31 במרץ 2021 הסתכם ב-39.1 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-36.2 מיליארדי ₪ ב-31 במרץ 2020.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2021 ב-307.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-294.5 מיליארד ₪ ב-31 במרץ 2020, גידול של 4.4%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2021 ב-460.4 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-418.6 מיליארדי ₪ ב-31 במרץ 2020, גידול של 10.0%.

 

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן:

 

"הדוח הכספי מביא לידי ביטוי, לראשונה, את השינויים שאנו מובילים בתרבות הארגונית והמעבר למודל תגמול מבוסס ביצועים, שמטרתו לעודד מצוינות. אנו רואים את פירות התהליך בתוצאות בחטיבות השונות ואני משוכנע ששינוי זה בתרבות הארגונית יניב פירות נוספים בהמשך. תוצאות הדוח משקפות את תחילת מימוש אסטרטגיית הצמיחה של הבנק בקווי העסקים בהם בחרנו לבצע צמיחה מואצת, לצד עידוד המצוינות העסקית, השירותית, הטכנולוגית והתפעולית".

 

 

לדוחות הכספיים המלאים