האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

הרפורמה במס בשוק ההון

רקע

 

על הבנק חלה חובת ניכוי מס במקור מפעילות לקוחותיו בשוק ההון.

החל מה- 1/1/2012, כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג, שונו שיעורי המס ליחיד על רווחים משוק ההון כדלקמן:

25% מס- על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים צמודים או ניירות ערך זרים. (המס הוא על הרווח הריאלי)

15% מס- על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך לא צמודים. (המס הוא על הרווח הנומינאלי, כלומר, ללא התייחסות למדד המחירים לצרכן)

 

שיעור מס החברות החל משנת 2018- 23%.

  

עקרונות מרכזיים של מיסוי ניירות ערך

  • גביית המס מבוצעת בדרך של ניכוי מס במקור על ידי המערכת הפיננסית (בנקים וחברי בורסה פרטיים). ניכוי המס מתבצע ברמת פיקדון ולא ברמת נישום, ולכן גם פיקדון משותף נחשב לבעלות אחת לעניין ניכוי מס במקור.
  • הכנסות חייבות במס - ריבית, דמי ניכיון, דיבידנד ורווח הון.
  • רווח הון אינפלציוני - פטור ממס.
  • שיעורי המס שינוכו במקור ליחיד תושב ישראל (שאינו בעל שליטה ואינו תובע בניכוי הוצאות ריבית) הינם בדרך כלל:

ניירות ערך צמודים - רווח הון, ריבית/דמי ניכיון ודיבידנד -25% מרווח הון ריאלי.     
עבור ריבית /דמי ניכיון שתשולם ליחיד לאחר 31.12.2011 - יבוצע חישוב לנארי: על החלק שנצבר עד 31.12.2011 ינוכה מס בשיעור של 20% ועל היתר, ינוכה מס בשיעור 25%.

 

ניירות ערך לא צמודים - 15% מרווח הון נומינלי, ריבית ודמי ניכיון.

"נייר ערך לא צמוד" - נייר ערך שערכו הנקוב או סכומו אינו צמוד במלואו למדד או למט"ח. 

 

  • שיעורי המס שינוכו במקור לתאגיד תושב ישראל אשר לא יתקבל עבורו פטור מניכוי מס במקור משלטונות המס:

רווח הון, ריבית ודמי ניכיון - מס חברות

דיבידנד- אם התקבל מחברה תושבת ישראל – פטור, אם התקבל מחברה תושבת חוץ – מס חברות.

 

לטבלה מורחבת של שיעורי המס/ אפיקי ההשקעה השונים לחץ כאן

 

נושאים נוספים:

 

הבהרות

 

  • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
  • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
  • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
  • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.