DCSIMG

 שוק ההון 

 שוק ההון 

קיזוז הפסדים

סלי קיזוז

החל מ- 1 בינואר 2007 קיים בפיקדון הלקוח סל קיזוז אחד, הסל מאפשר קיזוז רווחים והפסדים מני"ע ישראלים כנגד רווחים והפסדים מני"ע זרים, וכנגד רווחים והפסדים ממכשירים פיננסיים לא סחירים. בנוסף, ניתן לבצע קיזוז כנגד הכנסות מריבית / דמי ניכיון ו/או דיבידנד מני"ע ששיעור המס בגינם אינו עולה על 25%.

ועבור חברות ניתן לבצע קיזוז כנגד הכנסות מריבית / דמי ניכיון ו/או דיבידנד מני"ע ששיעור המס בגינם אינו עולה על שיעור מס חברות.

לא ניתן לבצע קיזוז הפסדי הון כנגד הכנסות ריבית מפיקדונות וחסכונות.

 

 

קיזוזים מותרים באמצעות המערכת הבנקאית:

החל מתאריך 1.1.2012 הבנק פועל ע"פ הכללים הבאים: ניתן לקזז רווחים מניירות ערך ומעסקאות עתידיות כנגד הפסדי הון במהלך שנת המס, גם כאשר  הרווחים נוצרו בחודשים שקדמו להפסדים.המשמעות היא , שרווחים שנצברו ללקוח בתום החודש , לא יאופסו בקופת הקיזוזים ( בניגוד למצב שהיה עד 31.12.2011) אלא יקוזזו כנגד הפסדים שיווצרו ללקוח במהלך כל השנה ויבוצע החזר מס.

 

יתרות הפסדים שנצברו ללקוח במהלך שנת מס מסויימת, ואשר לא נוצלו כנגד רווחים במהלך השנה שבה נוצרו, יאופסו בתום שנת המס ולא יועברו במערכת הבנקאית (כולל ברוקרים פרטיים) לשנים הבאות. 

 

לקוח המעוניין לקזז הפסדים שנוצרו בשנה מסויימת כנגד רווחים שיווצרו בשנים מאוחרות יותר, יכול לפנות לשלטונות המס לצורך התחשבנות, ובלבד שהגיש דו"ח לגבי השנה שבה נוצרו ההפסדים.

 

הבהרות:

  • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
  • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
  • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
  • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.