DCSIMG

 פקדונות במטבע חוץ 

 פקדונות במטבע חוץ 

פקדונות מטבע חוץ בריבית קבועה

מטבע
תקופת ההשקעה
מאפיינים
מידע נוסף
מטבע

דולר ארה"ב

לירה שטרלינג
דולר אוסטרלי
דולר קנדי
 

תקופת ההשקעה

ע"פ עלון הריביות

מאפיינים

ללא נקודות יציאה

מידע נוסף

פמ"ח תושבי ישראל:
עלון ריביות פמ עלון ריביות

פמ"ח פיצויים:

עלון ריביות פמ עלון ריביות

פמ"ח תושבי חוץ:

עלון ריביות פמ עלון ריביות

פקדונות מיוחדים:

עלון ריביות פקדונות מיוחדים עלון ריביות

פמ"ח תושבי ישראל:
עלון ריביות פמ עלון ריביות

פמ"ח פיצויים:

עלון ריביות פמ עלון ריביות

פמ"ח תושבי חוץ:

עלון ריביות פמ עלון ריביות

פקדובות מיוחדים:

עלון ריביות פקדונות מיוחדים עלון ריביות

 • ניתן להפקיד לתקופות נוספות שאינן מוצגות בעלון הריביות. פרטים בסניפי לאומי.

פיקדון בדולר ארה"ב ל- 3 חודשים

מטבע
תקופת ההשקעה
מאפיינים
מידע נוסף
מטבע

פיקדון בדולר ארה"ב ל- 3 חודשים בריבית קבועה

תקופת ההשקעה

3 חודשים

מאפיינים
 • מתחדש לתקופה זהה
 • ריבית זהה בכל החידושים
 • הכספים ייפרעו לעו"ש בתום 12 חודשים
 • ניתן להפקיד לתקופות נוספות שאינן מוצגות בעלון הריביות. פרטים בסניפי לאומי.

פקדונות מטבע חוץ בתשלומים בריבית קבועה

מטבע
תקופת השקעה
סכום ההפקדה
מידע נוסף
מטבע

דולר ארה"ב

תקופת השקעה

12 חודשים

סכום ההפקדה

5,000 - $100

 • הפיקדון מיועד לתושבי ישראל בלבד.
 • הטבות במטבע חוץ לבעלי הפיקדון:
  1. ריבית קבועה לכל תקופת הפיקדון
  2. פטור מעמלת הוראת קבע
  3. פטור מעמלת חליפין
  4. הטבה של 0.20% בשער החליפין של לאומי

הערות
כלליות

ניתן להפקיד באמצעות לאומי 5522*

או בסניפי לאומי.
לקוחות ישיר לאומי - הפקדה בטלפון 5524*.