האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ממשל תאגידי 

 ממשל תאגידי 

ציות בלאומי

ככל בנק, כפוף לאומי למערכת רחבה של חוקים ותקנות. הציות להם משולב בתהליכי העבודה ומוביל להשגת יעדים באופן איכותי.

לאומי כפוף למערכת רחבה של חוקים ותקנות לרבות הוראותיו של המפקח על הבנקים, הממונה על הביטוח ועל החיסכון, הרשות לניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים. לאומי רואה בציות דרך חיים המשולבת בכל תהליכי העבודה ומובילה להשגת יעדים באופן איכותי. לשם כך לאומי משקיע משאבים רבים ביישום הטמעה ובאכיפת הוראות החקיקה, ועל מנת להבטיח התנהלות עסקית בסטנדרט גבוה במיוחד. בהתאם, לאומי מגייס עובדים בעלי הכשרה רלבנטית ומפתח מערכות ממוחשבות תומכות לעמידה בדרישות החקיקה. התנהלות זו משקפת את תפיסת לאומי ומעוגנת בתרבות הארגונית שלו. ראוי לציין כי מדיניות הציות היא מדיניות קבוצתית וחלה גם על כל החברות הבנות בארץ ושלוחות הבנק בחו"ל.

 

לצורך ניהול והובלת נושאי הציות בלאומי, מוּנה בשנת 2002 קצין ציות ראשי לבנק, שכפוף לחבר הנהלה. קצין הציות מסייע לדירקטוריון ולהנהלה למלא את תפקידם, לציית ולשמור על דרישות רגולטוריות במגוון תחומים כגון, חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור, הוראות ניהול בנקאי תקין, נקיטת פעולות לבחינת תקינות כספים  מופקדים בהיבט דיווחם לרשויות המס הרלוונטיות וכדומה. קצין הציות בבנק מעורב בעסקאות מורכבות ושותף בכל תהליכי העבודה, כולל בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים. 

 

חשיבות הציות היא בהגנה, הן על הלקוח והן על הבנק, והיא מוטמעת בקשת רחבה של פעילויות המועברות לכלל העובדים באמצעות מגוון אמצעים.