DCSIMG

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

שיחת ועידה בנושא הדוח הכספי של הבנק לרבעון שלישי 2018

בתאריך 13.11.2018, בשעה 17:00 (שעון ישראל) יקיים הבנק שיחת ועידה בעניין הדוחות הכספיים.
מספר הטלפון להשתתפות בשיחת הועידה: 03-9180644. אין צורך בקוד גישה.

בנוסף, שיחת הועידה תהיה מלווה במצגת באנגלית, אשר תפורסם ביום פרסום הדוחות הכספיים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) והן באתר הבנק, לפני תחילת שיחת הועידה, בפרק קשרי משקיעים, תחת מידע כספי, מצגת משקיעים ושיחת ועידה.


הקלטת שיחת הועידה תהיה זמינה להאזנה יום עסקים אחד לאחר קיומה של שיחת הועידה באתר הבנק בכתובת:

www.leumi.co.il/Lobby/Financial_Statements/40804, תחת פרק "מצגת ושיחת ועידה".

 
שיחת הועידה תיערך באנגלית, וזאת על מנת לאפשר השתתפות, במקביל, למשקיעים הן מישראל והן מחו"ל.