DCSIMG

 הלוואות 

 הלוואות 

עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

בהתאם לתיקון בהוראות בנק ישראל לגבי עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור, מצ"ב דפי הסבר לנוסחאות:

 

  • הלוואות שאינן כנגד שעבוד דירת מגורים או לצורך רכישת דירת מגורים, שהועמדו ללקוחות שהם אנשים פרטיים או עסקים זעירים (עסקים שמחזור ההכנסה השנתי אינו עולה על 10 מש"ח). העמלה בהלוואות אלו מחושבת ע"פ כללים שקבע המפקח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין 454, להלן "הלוואות לפי נוסחת בנק ישראל הלוואות לפי נוסחת בנק ישראל".

 

  • הלוואות שאינן כנגד שעבוד דירת מגורים או לצורך רכישת דירת מגורים שהועמדו ללקוחות שאינם אנשים פרטיים או עסקים זעירים ובהן, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, העמלה מחושבת על פי כללים הקבועים מראש בבנק, להלן "הלוואות לפי נוסחת הבנק הלוואות לפי נוסחת הבנק".