האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חוזים אחידים 

 חוזים אחידים 

באפשרותך להוריד ולהדפיס בקלות מגוון טפסים המשמשים אותך כלקוח

באפשרותך גם לשמור את הטפסים במחשבך לעת הצורך. הטפסים נפתחים כקבצים מסוג pdf והינם נגישים.

תנאים כלליים לניהול חשבון
חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון גרסה מונגשת חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון

 

כללי
עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים
שטר חוב שטר חוב
פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט
טופס הצהרת נהנים טופס הצהרת נהנים
הצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS – הצהרת יחיד הצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS – הצהרת יחיד
הצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS – הצהרת יחיד (אנגלית) הצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS – הצהרת יחיד (אנגלית)
הצהרת תאגיד/ישות על תושבות מס וסיווגו לצורכי FATCA ו-CRS הצהרת תאגיד/ישות על תושבות מס וסיווגו לצורכי FATCA ו-CRS
הצהרת תאגיד/ישות על תושבות מס וסיווגו לצורכי FATCA ו-CRS�(אנגלית) הצהרת תאגיד/ישות על תושבות מס וסיווגו לצורכי FATCA ו-CRS (אנגלית)
"הצהרת לקוח/ה על היותו/ה תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה" – עברית "הצהרת לקוח/ה על היותו/ה תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה" – עברית
הצהרה למס הכנסה באנגלית הצהרת לקוח/ה על היותו/ה תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה- אנגלית

 

כרטיסי חיוב
תנאי הצטרפות לכרטיסי חיוב תנאי הצטרפות לכרטיסי חיוב

 

ייפויי כוח והרשאות
סעיף הרשאה הדדית מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף הרשאה הדדית מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון

ייפוי כח בחשבון

הרשאה לפעולות בחשבונות

 

כתבי ערבות צד ג' לטובת הבנק

כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה (לערב רגיל) כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה (לערב רגיל)

כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה הניתן ע"ע "ערב יחיד" כמשמעותו בחוק הערבות כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה הניתן ע"ע "ערב יחיד" כמשמעותו בחוק הערבות

כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה הניתן ע"י "ערב מוגן" כמשמעותו בחוק הערבות כתב ערבות ושיפוי לאשראי/הלוואה הניתן ע"י "ערב מוגן" כמשמעותו בחוק הערבות

כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום

ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום הניתן ע"י "ערב יחיד" כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום הניתן ע"י "ערב יחיד"

כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום הניתן ע"י "ערב מוגן" כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום הניתן ע"י "ערב מוגן"

 

ערבויות בנקאיות
הצהרת נהנים בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית
בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח

 

אשראים
סעיפי אשראים מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיפי אשראים מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
סעיף מסגרת אשראי בחשבון עו"ש מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף מסגרת אשראי בחשבון עו"ש מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
בקשה להקצאת מסגרת אשראי ׁ(מסגרת זמנית) בקשה להקצאת מסגרת אשראי (מסגרת זמנית)
בקשה להקצאת מסגרת אשראי ׁ(אשראי שוטף) בקשה להקצאת מסגרת אשראי ׁ(אשראי שוטף)

בקשה לקבלת אשראי במטבע חוץ בקשה לקבלת אשראי במטבע חוץ

בקשה לקבלת אשראי צמוד מדד בריבית קבועה (ללא מדד רצפה) בקשה לקבלת אשראי צמוד מדד בריבית קבועה (ללא מדד רצפה)

בקשה להקצאת אשראי במטבע ישראלי (לא צמוד)

בקשה לקבלת אשראי במטבע ישראלי לא צמוד בניכוי ריבית מראש בקשה לקבלת אשראי במטבע ישראלי לא צמוד בניכוי ריבית מראש

עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

 

סחר בינלאומי
בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי
העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים
גביות יצוא גביות יצוא
שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא
שינוי לאשראי דוקומנטארי שינוי לאשראי דוקומנטארי

 

תאגידים
הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בנק
החלטת חברה כללית
החלטת תאגיד לביצוע עסקאות עתידיות
החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות
אישור עו"ד על פרטי זיהוי בגין בעלי שליטה בתאגיד
החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה

 

תאגידים זרים
נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה
החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית
הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית

 

הפקדת כספים לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה
סעיף פקדונות וחסכונות בשקלים ובמט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף פקדונות וחסכונות בשקלים ובמט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
פיקדון במטח בריבית קבועה פיקדון במטח בריבית קבועה
פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים עם נקודות יציאה פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים עם נקודות יציאה
פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים
פיקדון בריבית קבועה לתקופות מעל שנה פיקדון בריבית קבועה לתקופות מעל שנה
פיקדון בריבית קבועה עם נקודות יציאה פיקדון בריבית קבועה עם נקודות יציאה

פיקדון משולב ריבית פיקדון משולב ריבית

פיקדון צמוד דולר ארהב - ללא הטבחת קרן פיקדון צמוד דולר ארהב - ללא הטבחת קרן
פיקדון צמוד מדד עם נקודות יציאה - קרן לא מובטחת פיקדון צמוד מדד עם נקודות יציאה - קרן לא מובטחת

 

פקדון ניירות ערך למשמרת

סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון

 

שירותי בנקאות בתקשורת
סעיף שירותי בנקאות בתקשורת מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף שירותי בנקאות בתקשורת מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת

 

משכנתאות- בטחונות

כתב התחייבות כתב התחייבות

יפוי כח בלתי חוזר יפוי כח בלתי חוזר

תצהיר אישור עורך דין תצהיר + אישור עורך דין

כתב התחייבות - חברה כתב התחייבות - חברה

הוראות בלתי חוזרות בעניין כספים על פי ערבות חוק המכר הוראות בלתי חוזרות בעניין כספים על פי ערבות חוק המכר

כתב קיזוז מיוחד כתב קיזוז מיוחד

כתב ויתור לבן זוג כתב ויתור לבן זוג

הפניה לחברה משכנת / רמ"י הפניה לחברה משכנת / רמ"י

בקשה לרישום הערת אזהרה בקשה לרישום הערת אזהרה

ייפוי כח בלתי חוזר באנגלית ייפוי כח בלתי חוזר באנגלית

ייפוי כח בלתי חוזר באנגלית ייפוי כוח בלתי חוזר בצרפתית

 

משכנתאות- חוזה הלוואה ומסגרת אשראי

�הסכם משכנתא מסגרת הסכם משכנתא מסגרת

חוזה הלוואה שקלי חוזה הלוואה שקלי

חוזה הלוואה במט"ח חוזה הלוואה במט"ח

נספח דרגה שנייה נספח דרגה שנייה

תכנית למתן הלוואות ליוצאי אתיופיה בתנאים מיוחדים (2017) תכנית למתן הלוואות ליוצאי אתיופיה בתנאים מיוחדים (2017)

נספח תנאים שיעורים ומועדים עבור בנייה עצמית נספח תנאים שיעורים ומועדים עבור בנייה עצמית

נספח ללווה שאינו ממשכן נספח ללווה שאינו ממשכן

נספח לחוזה לאיחוד זכאויות נספח לחוזה לאיחוד זכאויות

נספח לחוזה - מענק מחיר למשתכן נספח לחוזה - מענק מחיר למשתכן

בקשה להקטין מסגרת אשראי בקשה להקטין מסגרת אשראי

בקשה להקטין מסגרת וחוזה הלוואה בקשה להקטין מסגרת וחוזה הלוואה

 

משכנתאות- מסלולי הלוואה

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו – בוליט מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו – בוליט

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו - שפיצר נספח דולר שפיצר גרייס מלא

דחיה בפרעון הלוואה גרייס מלא שקלי דחיה בפרעון הלוואה גרייס מלא שקלי

מסלול הלוואה: ריבית קבועה צמודה למדד - בוליט מסלול הלוואה: ריבית קבועה צמודה למדד - בוליט

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנה צמודת מדד - בוליט מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס הפריים – בוליט

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס הפריים – קרן שווה מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס הפריים – קרן שווה

מסלול הלוואה: ריבית קבועה צמודה למדד - קרן שווה מסלול הלוואה: ריבית קבועה צמודה למדד - קרן שווה

מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – קרן שווה מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – קרן שווה

מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – בוליט מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – בוליט

מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה"- ריבית קבועה לא צמודה למדד - שפיצר מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה"- ריבית קבועה לא צמודה למדד - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס פריים שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס פריים שפיצר

בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה

פסק זמן פסק זמן

גרייס חלקי מט"ח גרייס חלקי מט"ח

דחיה בפרעון הלוואה גרייס חלקי שקלי דחיה בפרעון הלוואה גרייס חלקי שקלי

מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס עוגן מק"מ (מלווה קצר מועד) - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס עוגן מק"מ (מלווה קצר מועד) - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמוד מדד - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמוד מדד - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמוד מדד - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5 שנים על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנתיים על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנתיים על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר

מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - בוליט מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - בוליט

הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד

 

משכנתאות- מסמכי הבקשה

תדריך לווים תדריך לווים + עמלת פרעון מוקדם עמלת פרעון מוקדם + תעריפי עמלות

בקשה להקצאת מסגרת אשראי בקשה להקצאת מסגרת אשראי

 

משכנתאות- מסמכים כלליים

הסכם בנקאות בתקשורת הסכם בנקאות בתקשורת

בנקאות בתקשורת - בחירת ערוצים בנקאות בתקשורת - בחירת ערוצים

בנקאות בתקשורת - בחירת ערוצים אישור תשלומים

הוראה בלתי חוזרת הוראה בלתי חוזרת

התחיבות הלווים להמציא תעודת נישואין התחיבות הלווים להמציא תעודת נישואין

הפניה להערכת שמאי הפניה להערכת שמאי

תצהיר דירה יחידה/חליפית תצהיר דירה יחידה/חליפית

כתב הסמכת יועץ כתב הסמכת יועץ

יפוי כוח ליועץ יפוי כוח ליועץ

ויתור על הגנת זכות לדיירות מוגנת ומגבלות לעניין הגנת הדיור החלוף ויתור על הגנת זכות לדיירות מוגנת ומגבלות לעניין הגנת הדיור החלוף

תושבות מס תושבות מס

הודעה לחותם ערבות הודעה לחותם ערבות

 

משכנתאות- אישורי הכנסה

אישור הכנסות- הצהרת לווים אישור הכנסות- הצהרת לווים

אישור הכנסות של יועץ מס- הצהרת לווים אישור הכנסות של יועץ מס- הצהרת לווים

דוגמא לטופס אישור הכנסות ע"י רואה החשבון דוגמא לטופס אישור הכנסות ע"י רואה החשבון