DCSIMG
 

 Home 

 Home 

טפסים להורדה

באפשרותך להוריד ולהדפיס בקלות מגוון טפסים המשמשים אותך כלקוח

כדי להעביר טופס לבנק יש להדפיסו, למלאו, ולשלוח אותו אלינו (באמצעות פקס, שליח, דואר וכו').
באפשרותך גם לשמור את הטפסים במחשבך לעת הצורך. הטפסים נפתחים כקבצים מסוג pdf והינם נגישים.

כללי
עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים
שטר חוב שטר חוב
פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט
הצהרת נהנים הצהרת נהנים

 

 

סחר בינלאומי
בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי
העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים
גביות יצוא גביות יצוא
שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא
שינוי לאשראי דוקומנטארי שינוי לאשראי דוקומנטארי

 

ערבויות
הצהרת נהנים בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית
בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח

 

תאגידים
הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בנק
החלטת חברה כללית
החלטת תאגיד לביצוע עסקאות עתידיות
החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות
אישור עו"ד על פרטי זיהוי בגין בעלי שליטה בתאגיד
החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה

 

תאגידים זרים
נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה
החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית
הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית
הצהרה למס הכנסה באנגלית הצהרה למס הכנסה באנגלית